CONDICIONS DE ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic, S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL informa que és titular del
website WWW.ESCOLAESTEL.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada
Llei, S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL informa de les següents dades: S’ESTEL DE LA MISSIÓ
SL, amb CIF B57687261, amb domicili social a C/ MISSIÓ Nº29, 07003 PALMA DE
MALLORCA (ILLES BALEARS) i inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 2442, foli 97,
fulla PM-66648, inscripció 1ª. La direcció de correu electrònic de contacte amb
l’empresa és: escoletaestel@gmail.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per el website de S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL confereix la
condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina de S’ESTEL
DE LA MISSIÓ SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació
de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web
de S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta
responsabilitat s’estendrà a:
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis
facilitats per S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL per l’accés a determinats continguts o serveis
oferts per la web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que
hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL
contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons
costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets
de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las
que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website, i declara
que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut
d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica,
exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a las que
es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal
d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la
navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL no es fa
responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués
patir l’usuari.

MODIFICACIONS

S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri
oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu l. Tant en el que fa referència als
continguts, com en les condicions d’us o en les condiciones generals de contractació.
Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol
forma admesa en dret, i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin
publicades en la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
RESERVA DE COOKIES
S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de
l’usuari per la seva website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació.
Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL
informa que les cookies associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen
per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu
navegador de tal forma que l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja,
impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website
S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL informa als usuaris de la seva website de
que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a
la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de
S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els
compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: PLA C/
MISSIÓ Nº29, 07003 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS).
Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades
no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i
que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les
parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així
com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per sí
o com a cessionària, a S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL. Seran, per tant, obres protegides
com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació
tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats
internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de
la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució,
comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva
pàgina web sense el consentiment exprés de S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions
civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina
web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre
l’usuari i S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran
competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar, entre
l’usuari i S’ESTEL DE LA MISSIÓ SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de
MALLORCA (ILLES BALEARS).